หน้าหลัก  | ติดต่อเรา |  คำถามพบบ่อย | คะแนนดัชนีชี้วัด |
   

   ระบบประเมินภาระงาน  

      การจัดทำกรอบภาระงานของมหาวิทยาลัย เกิดจากแนวคิดเชิงพัฒนาที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และสิ่งที่สำคัญยิ่ง คือ การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่า “มหาวิทยาลัยต้องมีระบบประเมินที่ดี สร้างแรงจูงใจและยกระดับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทั้งองค์กร เพื่อรักษาคนดี เสียสละ และรักในองค์กร เพื่อบุคลากรทั้งองค์กรมีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก”
ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

   ตรวจสอบรายชื่อ  (ใช้ชื่อหรือรหัสบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ)
          
   ค้นหา


 
  ลงทะเบียนใหม่ ถ้าไม่พบรายชื่อของท่านหลังการตรวจสอบข้อมูล
ชื่อ (Username):
รหัสผ่าน (Password):

     หมายเหตุ : หากผู้ใช้ลืม Username ผู้ใช้สามารถใช้เลขรหัสบัตรประชาชน แทน Username ได้ครับ
ข่าวสาร
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ของการกรอกระบบประเมินภาระงาน
 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประเิมินภาระงาน
 
วัตถุประสงค์
เจตนารมณ์/วัตถุประสงค์
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ ของการจัดทำระบบประเมินภาระงาน
 

 หากท่านใดพบปัญหา หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อผู้ดูแล
 
    บุคลากร มทร.ล้านนา สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่  คลิกดาวน์โหลด
    หากไม่สามารถอ่านคู่มือได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่  คลิกดาวน์โหลด
    กรณีที่ไม่สามารถดูดัชนีชี้วัดให้ผู้ใช้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม
        flash player ได้ที่นี่  คลิกดาวน์โหลด
 

copyright © http://president.rmutl.ac.th/mis 2009.