โลโก้เว็บไซต์ กองแผนฯจัด Reprofile ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองแผนฯจัด Reprofile ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 สิงหาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย (Reprofile) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมโดยมีผู้บริหาร และตัวแทนคณะในพื้นที่ พิษณุโลก น่าน ตาก เชียงราย และลำปาง ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์หน่วยงาน ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ในระยะเวลา 5ปีเพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และพัฒนาสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนวัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่


คลังรูปภาพ : Reprofile
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา