โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร


 
 

 

ดร.ศิรประภา  ชัยเนตร

ดร.ศิรประภา ชัยเนตร

ผู้ช่วยอธิการบดี


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1007

อีเมล : -

 

 

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา