โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหาร หน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


นางสาวสุปราณี ฟังเย็น
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา