โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7) | กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)


ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ที่เป็นข้อมูลภายในปี พ.ศ. 2562 

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ได้นำเผยแผ่ภายในเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย www.rmutl.a.th โดยแบ่งหมวดหมู่ข่าวสารออกเป็น  13 หัวข้อ ประกอบด้วย

1.ข่าวกิจกรรม

2.ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

3.ข่าวทุน/วิจัย

4.ข่าวรับสมัครงาน

5.ข่าวบริการ

6.ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

7.ข่าวรับสมัครนักศึกษา

8.ข่าวบุคลากร

9.ข่าวอบรม/เสวนา

10.ข่าวรับรางวัล

11.ข่าวคลังความรู้และการจัดการความรู้

12.ข่าววิเทศสัพมันธ์

13.ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา