โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ (O5) | กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลการติดต่อ (O5)


ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน  ประกอบด้วย

https://www.rmutl.ac.th/

1.ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

2.หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5392 1444 , 3.หมายเลขโทรสาร : 0 5321 3183

4.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : prd@rmutl.ac.th

5.แผนที่แสดงที่ตั้ง https://www.rmutl.ac.th/page/contact

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา