โลโก้เว็บไซต์ Q&A | กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Q&A


ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย อยู่ภายหน้าในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีอยู่ 3 ช่องทางด้วยกันประกอบด้วย

  1. “สายตรงอธิการ” ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่สื่อสารโดยตรงถึงอธิการบดี ได้ทันที และอธฺการบดีจะได้พิจารณาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป: https://www.rmutl.ac.th/hotline
  2. “รับเรื่องร้องเรียน” ในหัวข้อนี้เรื่องราวร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องหากมีมูลจะได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป : https://www.rmutl.ac.th/complaint/form
  3. “ติดต่อสอบถาม” ในหัวข้อนี้เป็นช่องการให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเช่นเรื่องการสมัครเข้าศึกษาต่อ เรื่องการขอเอกสารทางการศึกษา หรือการสอบถามสถานีทางทะเบียนของนักศึกษาเป็นต้น : https://www.rmutl.ac.th/contact

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา