โลโก้เว็บไซต์ Social Network (09) | กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Social Network (09)


ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยประกอบด้วย

  1. Facebook  : https://www.facebook.com/rmutl.fanpage/

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา