ข่าวสาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา

2020-10-25 21:53 : ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง  การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓  กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๓  ประกอบกับมติคณะกรรมการอำนวยการการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ในการประชุมครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๓)  ในวันที่  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้รับรองผลการเลือกตั้งและผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  จำนวน ๕ ราย ดังนี้

  1.  นายครรชิต              เงินคำคง
  2.  นางสาวจันจิรา           สุขสามปัน
  3.  นายจักรพันธุ์             รอดทรัพย์
  4.  นายคงศักดิ์               ตุ้ยสืบ
  5.  นายประเสริฐ             ศรีพนม


เอกสารแนบ : PDF
ทั้งหมด 1 รายการ : 1 หน้า : 1