ข่าวสาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.ล้านนา

2022-11-15 14:41 : ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุน  โดย Dowload พร้อมจัดทำเอกสาร ดังนี้
 
 


เอกสารแนบ : -
2022-11-15 14:19 : ขอ Username และ Password ใหม่ ด้วยตนเอง


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เอกสารแนบ : PDF
2022-08-22 14:54 : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบนมือถือคุณ

         สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สามารถตรวจสอบเงินสะสมผลประโยชน์เงินสะสม รวมทั้งเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยโหลด app K-My  PVD  ไว้บนมือถือคุณ
การเข้าใช้งาน/ขอรหัสผู้ใช้งานใหม่/ลืมรหัสผ่าน
เข้าลิงค์ https://k-pvdmember.kasikornasset.com/pvdmember/Security/SEC_M_001.aspx
รหัสนายจ้าง 5067
 


เอกสารแนบ : -
2022-08-22 14:32 : ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อความ


เอกสารแนบ : -
2022-08-22 14:29 : ประกาศแต่งตั้งกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนผ่ายนายจ้าง และฝ่ายสมาชิก

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิกผู้มีสิทธิลงนามผูกพันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประกอบด้วย
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  วงษ์พานิช  เป็นกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายนายจ้าง
  2. นายครรชิต  เงินคำคง  เป็นกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิก
โดยกำหนดเงื่อนไขการกระทำการและการลงนามผูกพันในเอกสารที่เกี่ยวกับกองทุน  ให้เป็นไปตามข้อตกลงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  ทั้งนี้  กรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายสมาชิก ฝ่ายละ ๑ คน ต้องลงนามร่วมกัน 


เอกสารแนบ : PDF
ทั้งหมด 8 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] >>