โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีกับผู้ที่รับการแต่งตั้ง ผศ-รศ | กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสดงความยินดีกับผู้ที่รับการแต่งตั้ง ผศ-รศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย และ รองศาสตราจารย์จำนวน 2 ราย ดังมีรายละเอียดในเอกส...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา