โลโก้เว็บไซต์ พระราชกฤษฎีกา / พระราชบัญญัติ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พระราชกฤษฎีกา / พระราชบัญญัติ


พระราชกฤษฎีกา
หมวดการเงินการคลัง จำนวนหน้า

พระราชบัญญัติ
หมวดการบริหารมหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า
๒๙
๑๓
๑๐
๑๖
๒๑
๓๐
๒๓
๒๙
หมวดบริหารงานบุคคล จำนวนหน้า
๒๔
๔๐

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา