โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารงานบุคคล | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารงานบุคคล


 

ใบสมัครงาน / หนังสือขอโอน-ย้าย / ใบลา                     แบบฟอร์มทำบัตรพนักงาน / หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือขอลาออก

 

 

 

 

1. ใบสมัครงาน
     1.1 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
     1.2 พนักงานราชการ
     1.3 ลูกจ้างชั่วคราว        
 2. หนังสือขอโอน - ย้าย      
 3. ใบลา
     3.1 ลาพักผ่อน
     3.2 ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
     3.3 ลาไปต่างประเทศ
     3.4 ลาอุปสมบท
     3.5 หนังสือรับรองการอุปสมบท

     3.6 หนังสือรับรองลาสิกขา 
     3.7  
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
     3.8  แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
     3.9  แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
     3.10 แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
     3.11 เอกสารแนบใบสรุปการมาปฏิบัติราชการ
     3.12 แบบขอยกเลิกวันลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. แบบฟอร์มขอทำบัตรพนักงาน
  1.1 ข้าราชการ
  1.2 ข้าราชการ (ผู้รับบำเหน็จบำนาญ)
  1.3 ลูกจ้างประจำ
  1.4 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
  1.5 พนักงานราชการ
 2. หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. หนังสือขอลาออก
  3.1 ข้าราชการ
  3.2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
  3.3 พนักงานราชการ
  3.4 พนักงานพันธกิจ
  3.5 ลูกจ้างชั่วคราว

 

เอกสารขอรับทุนการศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน                   เอกสารไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ

เอกสารขอรับทุนการศึกษา
1.1 โครงการหรือแนวทางการศึกษาและเหตุผลความจำเป็น
1.2 ใบสมัครขอรับทุนบุคคลภายนอก
1.3 แบบฟอร์มประมาณค่าใช้จ่าย
1.4 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
1.5 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ
1.6 สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ
1.7 สัญญารับทุนการศึกษาต่างประเทศ
1.8 สัญญาอนุญาตให้พนักงานพันธกิจไปฝึกอบรมภายในประเทศ
1.9 ใบลาไปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
1.10 สัญญาค้ำประกัน
1.11 แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับข้าราชการฯ ประเภท ก หรือ ข
1.12 แบบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (THAI GOVERNMENT SCHOLARSHIP
POST GRADUATE STUDENT PROGRESS REPORT)

1.13 แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1.14 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
1.15 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ทุน ก.พ.
1.16 แบบฟอร์มขอชดใช้ทุนสำหรับผู้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ
1.17 แบบฟอร์มขออนุญาตกลับประเทศชั่วคราว (สำหรับข้าราชการ)
1.18 แบบฟอร์มขออนุญาตกลับประเทศชั่วคราว
1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่องการส่งเสริม
ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ พ.ศ.2559
2. สัญญาส่งเสริมการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ 
3. แบบใบลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ
4. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

 

แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลง                 

หัวข้อ

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

สิ่งที่ควรรู้
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ  
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานราชการ
พนักงานตามพันธกิจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา