โลโก้เว็บไซต์ มอบอำนาจ / ระเบียบ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มอบอำนาจ / ระเบียบ


มอบอำนาจ
ลำดับที่ เลขที่คำสั่ง เรื่อง จำนวนหน้า
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ ๑๐
๓๓๒/๒๕๔๘ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ๑๐
๕๕๒.๒/๒๕๔๙ มอบอำนาจให้อธิการบดีเขตพื้นที่ (เกี่ยวกับการสอบสวน)
๕๕๒.๑/๒๕๔๙ มอบอำนาจให้อธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาปฏิบัติราชการแทนอธิกรบดี
๔๖๙/๒๕๕๐ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๔๗๐/๒๕๕๐ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองกลางปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๔๗๑/๒๕๕๐ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองคลังปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๔๗๒/๒๕๕๐ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๕๗๐/๒๕๕๐ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๑๐ ๕๘๓/๒๕๕๐ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการหน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๑๑ ๖๓๔/๒๕๕๐ มอบอำนาจให้ผู้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๑๒ ๙๗๕/๒๕๕๐ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๑๓ ๕๔/๒๕๕๑ มอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสอบภาคพิเศษนอกเวลาราชการและภาคสมทบ(มอบอำนาจให้นายปรีชา เต็งศิริวัฒนา)
๑๔ ๓๐๐/๒๕๕๑ มอบอำนาจเกี่ยวกับรถยนต์
๑๕ ๑๒๔๙/๒๕๕๑ มอบอำนาจให้แจ้งความร้องทุกข์
๑๖ ๑๓๕๘/๒๕๕๑ มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๑๗ ๑๔๔๘/๒๕๕๒ มอบอำนาจให้แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาในเขตพื้นที่
๑๘ ๙๒๔/๒๕๕๓ มอบอำนาจการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
๑๙ ๕๓/๒๕๕๕ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๒๐ ๗๑๑/๒๕๕๘ มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

 

ระเบียบ

 

หมวดงานบริหารงานมหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า
๑๑๔
หมวดบริหารงานบุคคล จำนวนหน้า
๔๙
๓๘
๑๙
๑๖
หมวดวิชาการ การศึกษาและปริญญา
จำนวนหน้า
๑๔
หมวดการเงินการคลัง จำนวนหน้า
๑๓

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา