โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ


 

ประกาศ
หมวดงานบริหารงานมหาวิทยาลัย จำนวนหน้า
๒๑
หมวดบริหารงานบุคคล จำนวนหน้า
๔๙
๓๐
๒๕
๑๔
๒๕
๑๒
๒๓
หมวดวิชาการ การศึกษาและปริญญา
จำนวนหน้า
๑๐
๑๔
หมวดการเงินการคลัง จำนวนหน้า
๑๑
๒๒
หมวดวิจัยและทั่วไป
จำนวนหน้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา