โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ


ประกาศ
หมวดงานบริหารงานมหาวิทยาลัย จำนวนหน้า
๒๑
หมวดบริหารงานบุคคล จำนวนหน้า
๔๙
๓๐
๒๕
๑๔
๒๕
๑๒
๑๒
๒๓
หมวดวิชาการ การศึกษาและปริญญา
จำนวนหน้า
๑๐
๑๔
๑๔
หมวดการเงินการคลัง จำนวนหน้า
๑๑
๒๒
หมวดวิจัยและทั่วไป
จำนวนหน้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา