โลโก้เว็บไซต์ รายการบันทึกความร่วมมืออื่นๆ มทร.ล้านนา | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายการบันทึกความร่วมมืออื่นๆ มทร.ล้านนา


รายการบันทึกความร่วมมืออื่นๆ มทร.ล้านนา ประจำปี 2565 
   1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Iwate University Japan
   2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
   3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มทร.ล้านนา กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
   4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ
   5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
   6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
   7. บันทึกข้อตกลง การจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงานโครงการการปรับปรุงปืนเล็กยาวเอชเคฯ
   8. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงฯ
   9. บันทึกข้อตกลง การจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินโครงการการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์ฯ
  10. บันทึกความร่วมมือ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ แขวงหลวงพระบางฯ ประเทศลาว

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา