โลโก้เว็บไซต์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ข้อบังคับ
หมวดการบริหารงานมหาวิทยาลัย จำนวนหน้า
หมวดบริหารงานบุคคล จำนวนหน้า
๑๔
๑๑
๕๒
๑๖
๒๒
๑๗
หมวดวิชาการ การศึกษาและปริญญา
จำนวนหน้า
๓๔
๑๐
๖๑
๑๔
๒๑
หมวดวิจัยและทั่วไป
จำนวนหน้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา