โลโก้เว็บไซต์  บันทึกความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บันทึกความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


รายการบันทึกความร่วมมือ ประจำปี 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
   1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนการบินอาเซียน ไฟล้ท์ อคาเดมี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา