โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์ | กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิสัยทัศน์


1. วิสัยทัศน์

          เป็นหน่วยงานที่มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

 

2. นโยบาย

มุ่งเน้นการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

(PPR : Proactive Public Relations)

ด้วยการให้บริการและสร้างงานคุณภาพ

3. พันธกิจ

งานประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึ่งมีพันธกิจในการเผยแพร่นโยบายและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในทุกเขตพื้นที่ แก่สังคมภายนอกและภายในสถาบัน เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับ สนับสนุน และร่วมมือ

 

จากพันธกิจสู่การปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์

หน้าไม่งอ                   รอไม่นาน         บริการประทับใจ

สร้างภาพลักษณ์           ใหม่ให้งาน        ประชาสัมพันธ์

มุ่งมั่น                       พร้อมข้อมูล       สารสนเทศ

เชื่อมโยง                    การสื่อสาร       ทุกเขตพื้นที่

สร้างความเข้าใจ           อันดี              กับทุกองค์กร

 

4. คำขวัญ: การบริหารงานกองประชาสัมพันธ์  

“มุ่งมั่นสื่อสาร ใส่ใจบริการ สืบสานสัมพันธ์”

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา