โลโก้เว็บไซต์ ประวัติ | กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประวัติ


กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมีหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารข้อมูล กิจกรรม ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมทั้งการดำเนินการด้านความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อรองรับภารกิจ  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ฯ ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยมีภาระหน้าที่ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive Public Relations : PPR) เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ รวมทั้งให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินการในทุกภารกิจอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับภายในมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และระดับนานาชาติ

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้นำวิสัยทัศน์ 2020 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชนอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับ คือ เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติ ปี 2558 เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ปี 2560 และ เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564 โดยใช้หลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการกำหนดทิศทาง (Change  Challenge  Chance) ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  การบริหารจัดการสร้างสรรค์  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ  และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ มาเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกองประชาสัมพันธ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา