โลโก้เว็บไซต์ แผนพัฒนากองประชาสัมพันธ์ | กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนพัฒนากองประชาสัมพันธ์


แผนพัฒนากองประชาสัมพันธ์

พ.ศ.2562 – 2565

กรอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา