โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567

ลำดับ

ข้อมูล

1

ผลคะแนนการประเมิน ITA มทร.ล้านนา ปีงบประมาณ 2566

2

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3

แผนการดำเนินงาน ITA 2566 มทร.ล้านนา

4

การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนการขับเคลื่อนประจำปีงบประมาณ 2567

5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6

คู่มือการประเมิน ITA 2567

7

ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ มทร.ล้านนา ปีงบประมาณ 2567

8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2567

-   คณะกรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparecy Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

-   คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

9

เอกสารแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 2567

10

ลิงก์เทปบันทึกโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566 

     1.ผลคะแนนการประเมิน ITA มทร.ล้านนา ปีงบประมาณ 2565
     2.ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
     3.แผนการดำเนินงาน ITA 2566 มทร.ล้านนา
     4.คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน มทร.ล้านนา
     5.ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ มทร.ล้านนา ปีงบประมาณ 2566
     6.คู่มือการประเมิน ITA 2566
     7.การประกาศนโยบาย No Gift Policy
     8.การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนการขับเคลื่อน ITA ปีงบประมาณ 2566
     9.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
          9.1 คณะกรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          9.2  คณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          9.3  คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     10.เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 20 ธันวาคม 2565
          10.1  เอกสารนำเสนอ 20 ธันวาคม 2566
     11.การเปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลง ITA ระหว่างปี 2565-2566 โดย ดร.สิริวิท  อิสโร ม.สงขลานครินทร์
     12.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน ITA ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565

        1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
        2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มทร.ล้านนา
        3. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        4. แผนการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มทร.ล้านนา
        5. คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
        6. การประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แยกตามจังหวัด
            6.1 เชียงใหม่          
            6.2 เชียงราย               
            6.3 น่าน    
            6.4 ลำปาง   
            6.5 พิษณุโลก   
            6.6 ตาก
        7. ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ มทร.ล้านนา ปี 2565
        8. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        9. แนวทางการขับเคลื่อน แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่
       10. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยำลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
       11. ผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มทร.ล้านนา
       12. การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564

 1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มทร.ล้านนา
 3. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 4. แผนการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มทร.ล้านนา
 5. คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 6. การประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   น่าน    พิษณุโลก    ลำปาง   เชียงราย   ตาก
 7. ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ มทร.ล้านนา ปี 2564
 8. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 9. Web link สำนักงาน ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/?
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 11. ผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มทร.ล้านนา

ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563

 1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ชองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 4. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมการดำเนินงานและพัฒนาระบบกลไกโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 6. ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
 7. เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 8. แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการป้องกันการับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
 13. แผนการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 14. ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2562

 1. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คู่มือ ITA 2562)
 2. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (32-2562 คณะพัฒนาระบบฯ และ 82-2562 เพิ่มเติม ผอ.สวก.)
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (192-2562 คณะดำเนินโครงการฯ)
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ( ประกาศเจตจำนง และ คำประกาศเจตจำนง 18 มค 62)
 5. มทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 6. มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา

20 กุมภาพันธ์ 2562

15.00 – 17.00 น.

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

27 กุมภาพันธ์ 2562

13.00 – 15.00 น.

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

6 มีนาคม 2562

15.00 – 17.00 น.

นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

 
 1. ปฏิทินการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ช. (ปฏิทินการดำเนินงานของ ปปช)
 2. ปฏิทินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ปฏิทินการดำเนินงาน ITA 2562 มทร.ล.)

ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2561

คู่มือ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา