โลโก้เว็บไซต์ ITA | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ITA


ITA 2564

 1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มทร.ล้านนา
 3. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 4. แผนการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มทร.ล้านนา
 5. คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 6. การประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   น่าน    พิษณุโลก    ลำปาง   เชียงราย   ตาก
 7. ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ มทร.ล้านนา ปี 2564
 8. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 9. Web link สำนักงาน ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/?
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 11. ผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มทร.ล้านนา

รายงานการเปิดเผยข้อมูล(ITA 2563)

 1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ชองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 4. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมการดำเนินงานและพัฒนาระบบกลไกโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 6. ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
 7. เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 8. แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการป้องกันการับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
 13. แผนการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 14. ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ITA 2562

 1. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คู่มือ ITA 2562)
 2. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (32-2562 คณะพัฒนาระบบฯ และ 82-2562 เพิ่มเติม ผอ.สวก.)
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (192-2562 คณะดำเนินโครงการฯ)
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ( ประกาศเจตจำนง และ คำประกาศเจตจำนง 18 มค 62)
 5. มทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 6. มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา

20 กุมภาพันธ์ 2562

15.00 – 17.00 น.

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

27 กุมภาพันธ์ 2562

13.00 – 15.00 น.

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

6 มีนาคม 2562

15.00 – 17.00 น.

นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

 
 1. ปฏิทินการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ช. (ปฏิทินการดำเนินงานของ ปปช)
 2. ปฏิทินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ปฏิทินการดำเนินงาน ITA 2562 มทร.ล.)

ITA 2561

คู่มือ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา