โลโก้เว็บไซต์ ITA | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ITA


ITA 2562

  1. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คู่มือ ITA 2562)
  2. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (32-2562 คณะพัฒนาระบบฯ และ 82-2562 เพิ่มเติม ผอ.สวก.)
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (192-2562 คณะดำเนินโครงการฯ)
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ( ประกาศเจตจำนง และ คำประกาศเจตจำนง 18 มค 62)
  5. มทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
  6. มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา

20 กุมภาพันธ์ 2562

15.00 – 17.00 น.

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

27 กุมภาพันธ์ 2562

13.00 – 15.00 น.

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

6 มีนาคม 2562

15.00 – 17.00 น.

นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

 
  1. ปฏิทินการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ช. (ปฏิทินการดำเนินงานของ ปปช)
  2. ปฏิทินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ปฏิทินการดำเนินงาน ITA 2562 มทร.ล.)

ITA 2561

คู่มือ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา