โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา