โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหาร หน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววิภาพรรณ ติปัญโญ

รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองกลาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวแววดาว ญาณะ 

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวโสภา เภสัชพิพัฒน์กุล

รักษาราชการแทน  หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา