โลโก้เว็บไซต์ President Rmutl (KM ) | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

President Rmutl (KM )


การเผยแพร่องค์ความรู้สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา
1.ระบบการส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (online) โดย สำนักงานอธิการบดี 2.คู่มือการใช้งานระบบการส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (online) โดย สำนักงานอธิการบดี 3.รายงานสรุปการการจัดทำข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย กองบริหารงานบุคคล 3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดทำข้อตกลงและการรายงานผลการปฏิบัติงานราชการของสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย กองบริหารงานบุคคล 3.2 แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงของสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย กองบริหารงานบุคคล 4.แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา โดย กองพัฒนานักศึกษา

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา