โลโก้เว็บไซต์ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ รับรางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบแห่งปี | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ รับรางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบแห่งปี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา