โลโก้เว็บไซต์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน “ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัย...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา