โลโก้เว็บไซต์ Show & Share สถาบันอุดมศึกษา ร่วมป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Show & Share สถาบันอุดมศึกษา ร่วมป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ถกปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับ79 สถาบันการศึกษา
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา