โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการ Temmex  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการ Temmex

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาTEMMAX สุดยอดผลงานนักศึกษาออกแบบสื่อสาร ในมุมมองใหม่ แบบความคิดไร้ขีดจำกัด
นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้า...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา