โลโก้เว็บไซต์ ดอยสะเก็ด | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาข้อชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา รหัส 60
เรียน  ผู้ปกครอง  นักศึกษา มทร.ล้านนา (เชีย...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา