โลโก้เว็บไซต์ งานแถลงข่าว | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานแถลงข่าว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา