โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการฝึกอบรมการทำคุกกี้และข้าวเกรียบจากผักเชียงดา | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมการฝึกอบรมการทำคุกกี้และข้าวเกรียบจากผักเชียงดา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมการฝึกอบรมการทำคุกกี้และข้าวเกรียบจากผักเชียงดา
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา (สวก.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วย ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ดร.สุภาวดี แช่ม ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผศ.ปริญญาวดี ศร...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา