โลโก้เว็บไซต์ STISWB 2017 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

STISWB 2017

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับ KUST จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 26 มิถุนายน 2560  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference on Sciences,  Technology and Innovation...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา