โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการเข้าสุ่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการเข้าสุ่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560  ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล ในระหว่างวันที่...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา