โลโก้เว็บไซต์ 10-10-60seameo meeting | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

10-10-60seameo meeting

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SEAMEO
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   (Southeast Asian Ministers of Education Organization) (SEAMEO) รศ.ดร.นำยุทธ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา