โลโก้เว็บไซต์ 24-12-60 โครงการก้าวคนละก้าว | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

24-12-60 โครงการก้าวคนละก้าว

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
วันที่ 24 ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา