โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงาน สัญจร มทร.ล้านนา ตาก | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงาน สัญจร มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนฯ สัญจร มทร.ล้านนา ตาก
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่จัดโครงกา...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา