โลโก้เว็บไซต์ ล้านนาสัญจร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ล้านนาสัญจร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาล้านนาสัญจร มทร.ล้านนา เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา