โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก KOREATECH | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก KOREATECH

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก KOREATECH สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในโอกาสเข้าดูงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 
         งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา