โลโก้เว็บไซต์ 19-01-61 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

19-01-61

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา12 สถาบันจับมือสานสัมพันธ์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอธิการบดีและผู้แทนจากสถาบันการศึกษา 12 สถาบันเ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา