โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมกราคม 2561 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมกราคม 2561
ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ดร.ยรรยงค์ เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยา...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา