โลโก้เว็บไซต์ งานพยาบาล  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนางานพยาบาลเสริมความรู้โรคเอดส์แก่แกนนำนักศึกษา
งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ "Right to health สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจากคุณนิลวรรณ เชตะช...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา