โลโก้เว็บไซต์ mou เบทาโกร | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

mou เบทาโกร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จับมือ เบทาโกร สร้าง “นักศึกษา WiL” เรียนรู้ควบคู่การทำงาน
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.)ล้านนา ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการส่งเสร...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา