โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสัมมนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมสัมมนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  9 มทร. 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายกร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมได้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัด "การประชุมสัมม...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา