โลโก้เว็บไซต์ สองเล เสเริน | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สองเล เสเริน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนา



2 เด็กวิทยาลัยฯ คว้าชนะเลิศประกวดสถาปัตยกรรม “สองเล เสเริน”
น.ส.ปรียาดา  รัตนบุรีและนายพุฒิพงศ์  แผ่นทอง 2 นักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา