โลโก้เว็บไซต์ open lex2018 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

open lex2018

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018)
           วันที่ 6 มีนาคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลันยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา