โลโก้เว็บไซต์ 07-03-61 ประชุม่รวม sp | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

07-03-61 ประชุม่รวม sp

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา หารือแนวทางพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ
 ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์  รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ประยงค์  ใสนวน  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ อินฝาง  ผู้ช่วยอธิการ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา