โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 Flagships | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 Flagships

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อสังคมตามเป้าหมาย 5 Flagships ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา และเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหา...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา