โลโก้เว็บไซต์ 05-04-61 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

05-04-61 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลล้านนารุกหนักเปิดหลักสูตร บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ราชมงคลล้านนา “อาชีพนำการผลิต ตอบสนองต่อ Demand Side” รองรับการศึกษารูปแบบใหม่ เน้นผลิตคนคุณภาพ จับมือ 3 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการ
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  จัดพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเปิดบ้านราชมง...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา