โลโก้เว็บไซต์ รักษาราชการแทนอธิการบดี | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รักษาราชการแทนอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง ขยายเวลารักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา
ตามที่มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1557/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการประชุมครั้งที่ 111/(11/2560) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา