โลโก้เว็บไซต์ 220661 ncy | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

220661 ncy

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนาโนเทค-สวทช. จัดเวทีประกวดการสื่อสารวิทยาศาสตร์ “ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” NCY2018 เฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รอบ master class ในเขตภาคเหนือ
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับคณะวิทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา