โลโก้เว็บไซต์ 31-08-61 วิศวกรรม | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

31-08-61 วิศวกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Moduleเพิ่มทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Module รายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา